Share on weixin
WeChat
Share on weibo
微博
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on weixin
Share on weibo
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

佛家邏輯研究

$28.00

內容說明

本書簡介:

佛家邏輯即「因明學」,由於缺乏現代處理,過去學者均視為畏途。本書著者從西方邏輯入手,展示其論式之形式結構,並指出其與西方邏輯之不同之處,既有創見,而且方便學習。